KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BEILS AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BEILS Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. (BEILS)  tarafından hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmış olup kişisel verilerinizin korunması ve kişisel verileriniz hakkında bilgilendirilme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (“Anayasa”) gereği temel haklarınızdandır. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve işlenmesi, BEILS  için büyük önem ve hassasiyet içermesinin yanı sıra bir yükümlülük de olduğundan, verileriniz BEILS tarafından  Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenmekte ve korunmaktadır.

Kanun’ un 10. maddesi ile “Veri Sorumlusu”na; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilere veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’ un 11. maddesinde sayılan diğer haklar konusunda bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiş olup bu aydınlatma metni ile“Kanun” kapsamında veri sorumlusu sıfatına sahip olacak “BEILS Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunularak bilgilendirilmeniz hedeflenmektedir.

1. BEILS’in Veri Sorumlusu Sıfatı

Veri sorumlusu Kanun’un 3-ı. maddesinde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış olup BEILS Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. size ilişkin veriler bakımından veri sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Size ait ad-soyad, cep telefonu numarası, elektronik posta adresi, şeklindeki kişisel veriler;

 • yapacağınız sözleşmelerin kurulması, ifası, sonlandırılması da dahil olmak üzere tüm aşamaları kapsamında,
 • hizmetlerimizin sunulması ve yine bu kapsamda müşteri kimliğinizin doğrulanması,
 • müşteri hesaplarının ve arşivlerinin korunması,
 • yasal ve idari tedbirlere uyulması amacıyla,
 • aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi,
 • sistemlerimizin performansının ölçülerek müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması,
 • web sitemiz, mobil uygulamalarımız, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti,
 • gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi,
 • ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu mercilerden gelecek taleplerin veya kararların yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi amacıyla yine işbu mercilere bildirilmesi,
 • mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • müşteri hesap güvenliği ile sistem güvenliğinin sağlanması; kara paranın aklanmasının önlenmesi mevzuatı kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, dolandırıcılık ve suçların önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla
  işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

BEILS nezdinde bulunan kişisel verileriniz güvenle saklanır ve aşağıdaki haller dışında üçüncü şahıslara aktarılmaz;

BEILS;

 • Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Kişisel verileri alma yetkisi bulunan her türlü kamu tüzel kişilerine, otoritelere,
 • BEILS grup şirketlerine,
 • faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara,
 • işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalar, fonlar, işbirliği yapılan kuruluşlara,
 • hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar ile bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlara
 • Kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye veya Avrupa Birliği’nde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunuculara, programlara, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabilir.
  hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde kişisel verilerinizi aktarabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

 • tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,
 • yapacağınız bildirimler vasıtasıyla,
 • web sitemiz, mobil uygulamalar, diğer çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz aracılığıyla,
 • çağrı merkezimizle veya hizmet aldığımız çağrı merkezimizle yapacağınız görüşmeler aracılığıyla,
 • KPS, SMS, elektronik posta gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla
  tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurtiçi/yurtdışı ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere BEILS dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve mevzuat çerçevesinde belirlenmiş süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz;

 • Sözleşme müzakeresi, kurulması ve ifası (KVKK m.5/2-c) ile
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, BEILS Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-f) hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.
 • İletişim bilgilerinizin, yeni ürün ve hizmet tekliflerinin sizlere iletilebilmesi ve aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlerde kullanılması amacıyla işlenmesi ile verilerinizin 3. numaralı maddede belirtildiği şekilde yurt dışına aktarılması şeklindeki veri işleme faaliyeti ise ilgili kişinin “açık rızası”nın alınması kaydıyla gerçekleştirilecektir.

5. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

BEILS’e başvurarak sizinle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

6. Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Bir üst maddede, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi;

 1. Aşağıda yazılı BEILS adresine kimliğinizi tevsik edici bilgiler ile şahsen,
 2. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da BEILS’e bildirilmiş ve BEILS sisteminde kayıtlı bulunan güncel elektronik posta adresiniz vasıtasıyla [email protected]/tr elektronik posta adresine, iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen usul ile yapacağınız başvurularınızda;

 1. Adınız, soyadınız, başvuru yazılı ise tarih ve imzanız
 2. T.C. vatandaşı iseniz 11 haneli T.C. kimlik numarası
 3. T.C. vatandaşı değil iseniz oturum izniniz,  ve kimlik numaranız
 4. Tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresiniz
 5. Bildirime esas elektronik posta adresiniz ve varsa telefon numaranız
 6. Talep konusu
mutlak surette belirtilmeli, talep konunuza ilişkin her türlü bilgi ve belge de okunaklı şekilde başvurunuza eklenmelidir.
Başvurularınız BEILS tarafından yapılacak kimlik doğrulamasını müteakip kabul edilecek, yasal süre içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda yanıtlanacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki yazılı başvurularda evrakın BEILS’e ulaştığı tarih, diğer yöntemlerle yapılan başvurularda başvurunun BEILS’e ulaştığı tarih başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.
Ticaret Sicil No: 243492-5 Mersis no: 0160148966000001 Ticaret Unvanı: BEILS Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi Adres: Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Filiz Apt. No:16 D:5, Zincirlikuyu İstanbul İnternet Sitesi : www.beils.com/tr